FILLING BLIND SPOTS

OBMIN means exchange. Over 40 Ukrainian museums in Warsaw


It will be the first meeting of the representatives of Ukrainian culture in Poland of this size since the war broke out. On 3-6 July, delegations of over 40 Ukrainian museums will arrive in Warsaw for a conference FILLING BLIND SPOTS. PLACING UKRAINE ON EUROPE’S CULTURAL MAP. The conference held in Fort Sokolnickiego will also welcome Ukraine's Deputy Minister of Culture, Anastasiia Bondar. In Poland, a lot is being discussed about Ukraine without Ukrainians – this will be different.


The conference is organized by the OBMIN foundation which for over a year has been supporting the museums suffering as a result of the Russian aggression on Ukraine. Cultural institutions are deliberately shelled and plundered by the Russian military, and their valuable collections are destroyed, carried away, or used for propaganda purposes. “This is a war for the annihilation of a nation, and in such a war the battle for culture and its goods is of fundamental importance. This is why it is so crucial to empower and include Ukrainian museums in international cooperation projects,” says Anastasiia Bondar, Deputy Minister of Culture of Ukraine. “Germans are on Ukraine’s side in the battle for freedom and independence, for the preservation of the cultural heritage which is our common European good. This is why the support for the conference of Ukrainian museums in Warsaw is so important to us,” emphasizes Dr. Thomas Bagger, the Ambassador of Germany in Poland.


OBMIN is an association of 49 museums from every part of Ukraine. It provides opportunities for the exchange of experiences and reactions to crises. The members include not only the museums of art and literature, but also history, ethnography, and regional museums. Among them, are the Kyiv museums of Maidan, and the Second World War. New institutions join the initiative on a regular basis. More about them can be found online at obmin.eu.


The members of the foundation remain in regular contact with Museum employees, both those who have stayed in Ukraine and those scattered all over Europe. And it is them who suggest what should be discussed at the meeting in Warsaw: building staff competencies, how the mission of cultural institution change in the course of a war, or working with historical memory and war trauma. During the conference with Ukrainian Museum employees, experts and curators from Polish and European institutions will share their knowledge. The program will feature lectures and workshops, from learning effective communication and promotion, to digitization of collections, to fundraising for current and future cultural activities. 


OBMIN started its operations with direct aid. Since 2022, over 200 salaries have been funded for the staff of Ukrainian museums who were left without work and the means to live. The institutions under fire were provided with generators, heaters, computers, printers, and protective materials to secure the works of art. We have also initiated online workshops on collection digitization. But OBMIN was created with the future in mind, to consider how to use the war crisis to support museums in their modernization. The long-term objective of OBMIN is also the presentation of Ukrainian culture in Europe. Connecting Ukrainian and Western European cultural institutions which will result in the exchange of knowledge, experiences, projects, and exhibitions.


“This is why we are extremely grateful to our partners: the Embassy of Germany in Warsaw, the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Goethe-Institut and Imre Kertesz Kolleg Jena, and the Delegation of the European Commission for cooperation, as well as the Foundation for Polish-German Cooperation, the Gerda Henkel Foundation, the Maria Prymachenko Family Foundation, and Ernst & Young for their support in the organization of our conference and accompanying us in day-to-day work with Ukrainian museums,” says Małgorzata Ławrowska - von Thadden, the founder of OBMIN.


The trilingual - Polish, Ukrainian and English - conference is closed, but will be recorded and made available on a YouTube channel.
OBMIN znaczy wymiana. Ponad 40 ukraińskich muzeów w Warszawie


To będzie pierwsze od czasu wybuchu wojny tak duże spotkanie przedstawicieli ukraińskiej kultury w Polsce. W dniach 3-6 lipca delegacje ponad 40 ukraińskich muzeów zjadą do Warszawy na konferencję FILLING BLIND SPOTS. PLACING UKRAINE ON EUROPE’S CULTURAL MAP. Gościem konferencji, która odbędzie się w Forcie Sokolnickiego, będzie również wiceminister kultury Ukrainy Anastasia Bondar. Dużo dyskutuje się u nas o Ukrainie bez Ukraińców, tu będzie inaczej. 


Konferencję organizuje fundacja OBMIN, która od ponad roku wspiera muzea poszkodowane na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Instytucje kultury są celowo przez wojska rosyjskie ostrzeliwane, plądrowane, a cenne zbiory likwidowane, wywożone, bądź wykorzystywane do celów propagandowych. „To wojna na wyniszczenie narodu, a w takiej wojnie walka o kulturę i jej dobra ma znaczenie fundamentalne. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie i włączanie muzeów ukraińskich w międzynarodowe projekty kooperacyjne”, mówi Anastasia Bondar, wiceminister kultury Ukrainy. „Niemcy są po stronie Ukrainy w jej walce o wolność i niepodległość, o zachowanie dziedzictwa kulturowego, które jest naszym wspólnym europejskim dobrem. Dlatego tak ważne jest dla nas wsparcie dla  konferencji ukraińskich muzeów w Warszawie”, podkreśla dr Thomas Bagger, ambasador Niemiec w Polsce.


OBMIN zrzesza 49 muzeów z każdego zakątka Ukrainy. Stwarza możliwość wymiany doświadczeń i reakcji w sytuacjach kryzysowych. To nie tylko muzea sztuki i literatury, ale również historyczne, etnograficzne czy regionalne. Wśród nich kijowskie muzea Majdanu czy II Wojny Światowej. Wciąż do tego grona dołączają kolejne instytucje. Informacje o nich można znaleźć na stronie: obmin.eu.


Członkowie fundacji pozostają w stałym kontakcie z pracownikami muzeów, zarówno z tymi, którzy pozostali w Ukrainie, jak i rozproszonymi po całej Europie. I to oni podpowiadają, o czym warto rozmawiać na spotkaniu w Warszawie: budowanie kompetencji pracowników; jak zmienia się misja instytucji kultury w czasie wojny; praca z pamięcią historyczną i traumą wojenną. Podczas konferencji z ukraińskimi muzealnikami swoją wiedzą podzielą się specjaliści i kuratorzy z polskich i europejskich instytucji. W programie znalazły się wykłady i warsztaty, od nauki skutecznej komunikacji i promocji, przez digitalizację zbiorów po pozyskiwanie funduszy na obecne i przyszłe działania kulturalne.


OBMIN rozpoczął od doraźnej pomocy. Od 2022 roku zostało ufundowanych ponad 200 pensji dla pracowników ukraińskich muzeów, którzy pozostali bez pracy i środków do życia. Do ostrzeliwanych instytucji dostarczone zostały agregaty prądu, grzejniki, komputery, drukarki, materiały zabezpieczające dzieła sztuki. Rozpoczęły się też szkolenia online z digitalizacji zbiorów. Ale OBMIN powstał z myślą o przyszłości, o tym jak wykorzystać wojenny kryzys, by wesprzeć muzea w ich modernizacji. Długofalowym celem OBMINU jest również prezentacja ukraińskiej kultury w Europie. Łączenie ukraińskich i zachodnioeuropejskich instytucji kultury, a w efekcie – wymiana wiedzy, doświadczeń, projektów i wystaw. 


„Dlatego jesteśmy niezwykle wdzięczni naszym partnerom: Ambasadzie Niemiec w Warszawie, Ministerstwu Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, Instytutowi Goethego i Imre Kertesz Kolleg w Jenie oraz Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej za współpracę, a Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Gerdy Henkel, Fundacji Rodziny Primaczenko oraz Ernst & Young za wsparcie w realizacji naszej konferencji i towarzyszenie nam w codziennej pracy z ukraińskimi muzeami” – mówi Małgorzata Ławrowska - von Thadden, założycielka fundacji OBMIN. 


​​Trójjęzyczna – język polski, ukraiński i angielski –  konferencja ma charakter zamknięty, ale zostanie zarejestrowana i udostępniona na kanale YouTube. 
OBMIN означає обмін. Понад 40 українських музеїв у Варшаві


Це буде перша така велика зустріч представників української культури в Польщі з початку війни. 3-6 липня делегації з понад 40 українських  музеїв приїдуть до Варшави на конференцію FILLING BLIND SPOTS. PLACING UKRAINE ON EUROPE'S CULTURAL MAP (ЗАПОВНЕННЯ СЛІПИХ ЗОН. РОЗМІЩЕННЯ УКРАЇНИ НА КУЛЬТУРНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ). Гостем конференції, яка відбудеться у Сокольницькому форті, буде також заступниця Міністра культури України Анастасія Бондар. Ми багато дискутуємо про Україну без українців, але тут буде по-іншому.


Конференцію організовує фонд OBMIN, який уже понад рік підтримує українські музеї, які постраждали в результаті російської агресії. Російська армія навмисно обстрілює і грабує заклади культури, а цінні експонати ліквідовує, перевозить чи використовує в цілях пропаганди. „Ця війна спрямована на національне знищення, а в такій війні боротьба за культуру та її багатство має фундаментальне значення. Тому таким важливим є зміцнення та залучення українських музеїв до проєктів міжнародної співпраці”, – говорить заступниця Міністра культури України Анастасія Бондар. „Німеччина стоїть на боці України в її боротьбі за свободу та незалежність, за збереження культурної спадщини, яка є нашим спільним європейським надбанням. Тому для нас такою важливою є підтримка конференції українських музеїв у Варшаві”, – наголошує посол Німеччини в Польщі доктор Томас Баггер.


OBMIN об’єднує 49 музеїв з усіх куточків України. Створює можливість обміну досвідом та реакції в кризових ситуаціях. Це не тільки музеї літератури та мистецтва, але також історичні, етнографічні і краєзнавчі. Серед них київські музеї Майдану та Історії України у Другій світовій війні. До цієї групи і надалі приєднуються інші музеї. Інформацію про них можна знайти на сайті: obmin.eu.


Співробітники фонду перебувають в постійному контакті з працівниками музеїв, як і з тими, хто залишився в Україні, так і з тими, хто роз’їхався по цілій Європі. І це вони говорять про що варто обговорювати на зустрічі у Варшаві: покращення компетенції працівників; як змінюється місія закладів культури під час війни; робота з історичною пам'яттю і воєнною травмою. Під час конференції з працівниками українських музеїв своїми знаннями поділяться спеціалісти та куратори польських та європейських установ. Програма включає лекції та майстер-класи, починаючи від вивчення ефективної комунікації та просування через оцифрування колекцій і закінчуючи пошуком коштів для актуальних та майбутніх проєктів.


OBMIN почав зі спеціальної допомоги. З 2022 року було профінансовано понад 250 виплат для працівників українських музеїв, які залишилися без роботи та коштів на життя. До обстріляних закладів були доставлені генератори, обігрівачі, комп'ютери, принтери та матеріали, що захищають витвори мистецтва. Також розпочато онлайн-навчання з оцифрування колекцій. Але OBMIN створювався з думкою про майбутнє, про те, як використати воєнну кризу для підтримки музеїв у їх модернізації. Довгостроковою метою OBMINU є також презентація української культури в Європі. Поєднання українських та західноєвропейських культурних закладів, ефектом яких буде обмін знаннями, досвідом, проєктами та виставками.


„Тому ми надзвичайно вдячні нашим партнерам: Посольству Німеччини в

Варшаві, Міністерству культури та інформаційної політики України, Інституту Гете і Колегіуму Імре Кертеш в Єні, а також представництву Європейської комісії в Польщі за співпрацю, а фундації Польсько-Німецької співпраці, фундації Герди Хенкель, фундації родини Примаченко та Ernst&Young – за підтримку в реалізації нашої конференції i супровід в щоденній роботі з українськими музеями”, - каже Małgorzata Ławrowska

- von Thadden, засновниця Фонду OBMIN.