FILLING BLIND SPOTS - SUMMARY

Until the next time! Our conference in Warsaw has ended
“Culture is yet another front in this war” – with these words Anastasiia Bondar, Ukraine's Deputy Minister of Culture and Information Policy opened the conference “Filling Blind Spots. Placing Ukraine on Europe’s Cultural Map”. On the invitation of OBMIN, the representatives of almost 50 Ukrainian museums came to Warsaw. This was the largest meeting of Ukrainian professionals involved in culture in Poland since the Russian aggression. Our guests included also the representatives of German cultural institutions and foundations that — through OBMIN — have been supporting Ukrainian culture for over a year.
It was two intense days of meetings, debates and practical workshops on communication and digitization of museum collections. But the most important thing is that we could meet in person for the first time!
Alongside Minister Bondar and founder of OBMIN Małgorzata Ławrowska – von Thadden, the conference was opened by: Aldona Machnowska-Góra, vice president of the City of Warsaw, Jarosław Czuba, general director of the Ministry of Culture and National Heritage of Poland, Lorenz Barth, manager of the cultural division of the German Embassy in Warsaw, Katarzyna Zalasińska, director of the National Heritage Institute, and Aleksandra Jarosiewicz, director of the Solidarity Fund PL. Lorenz Barth, who also hosted conference attendees at a dinner in the residence of the German Ambassador, said: “President Zelensky once said that one cannot think about politics in Europe without Ukraine anymore. This is true. That is why we want to support Ukraine. We want Ukraine to win this war, and Putin’s Russia to lose it. One can no longer think about the culture of Europe without Ukraine either. Memory cannot be destroyed. All of you gathered here know this well, as museums are the custodians of memory.” He also asked for a minute of silence to commemorate Victoria Amelina – the young writer who died from a Russian missile strike. We started day one from the conversation of Minister Anastasiia Bondar with Dr Kai Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik analyst, titled “Forming a narrative: How Ukraine would like to be seen and how Ukraine is seen by others”. Then Joanna Urbanek (curator of the House of European History in Brussels) Alicja Knast (director of the National Gallery in Prague) and Robert Zydel (director of the National Ethnographic Museum in Warsaw) shared their experiences in building narratives in their museums. After the break, under the guidance of media experts Jacek Wasilewski and Konrad Kilian, two-day workshops on effective communication began.
The most important panel of the following day, titled “Digitization in museum practice: for what purpose, in what way” featured: Anastasiia Bondar (Deputy Minister of Culture and Information Policy of Ukraine), Fulgencio Sanmartin (policy officer, Direktorate General for Communications Networks, Content and Technology), Jörg Morré (director of the Karlshorst Museum in Berlin), Paulina Florjanowicz (director of the National Institute for Museums and Public Collections) and Katarzyna Zalasińska (director of the National Heritage Institute).

Excellent curators from Berlin (Kunstgewerbemuseum) and Dresden (Albertinum) Claudia Banz and Marija Isserlis talked about and invited to their exhibitions presenting Ukrainian art. Meanwhile, Margherita Sani encouraged Ukrainian Museums to join the European NEMO network. Toward the end of the conference, we visited POLIN museum whose employees shared with our guests information on building one of the most modern museum exhibitions in Poland.

Our event was and still is covered by: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska, Krytyka Polityczna, Notes.na.6.tygodni, Dwutygodnik; OBMIN activities were discussed on air in: TOK FM, Radio dla Ciebie, Radio Kampus, Radio 357, Radio Nowy Świat, Newonce Radio; we were also visited by the crew of TVN 24 channel. We thank you very much for giving voice to our guests who by coming to Warsaw were able to talk about their current situation. It was very important to them.

Dear Ukrainian friends! We wish you a swift victory and we hope to see you again very soon! Remember that we are waiting for your art in Poland, in Germany, and across all Europe.

Filling Blind Spots. Placing Ukraine on Europe’s Cultural Map

3-6 July 2023, Warszawa

Organiser: OBMIN Foundation
In cooperation with: Ministry for Culture and Information Policy, Ukraine

German Embassy in Warsaw
City of Warsaw
Goethe-Institut Warschau
Imre Kertesz Kolleg Jena
Delegation of the European Commission in Warsaw
Support: Foundation for Polish-German Cooperation

Gerda-Henkel-Stiftung
EY Polska
Maria Prymachenko Family Foundation

 

 

 

 

Do zobaczenia! Nasza konferencja w Warszawie dobiegła końca „Kultura jest kolejnym frontem tej wojny” – tymi słowami wiceminister Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy Anastasia Bondar otworzyła konferencję „Filling Blind Spots. Ukraine on Europe’s Cultural Map”. Do Warszawy na zaproszenie OBMINU przyjechali przedstawiciele niemal 50 ukraińskich muzeów. To największe spotkanie ludzi kultury z Ukrainy w Polsce od czasu agresji Rosji. Gościliśmy również przedstawicieli niemieckich instytucji kultury i fundacji, które poprzez OBMIN od ponad roku wspierają ukraińską kulturę. Za nami dwa intensywne dni spotkań, debat i praktycznych warsztatów z komunikacji i digitalizacji muzealnych zbiorów. Najważniejsze jednak, że po raz pierwszy mogliśmy spotkać się na żywo!
Obok minister Bondar i Małgorzaty Ławrowskiej - von Thadden, twórczyni OBMINu, konferencję zainaugurowali również: Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Miasta st. Warszawy, Jarosław Czuba, dyrektor generalny MKiDN, Lorenz Barth, kierownik działu kultury Ambasady Niemiec w Warszawie, Katarzyna Zalasińska, dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Aleksandra Jarosiewicz, dyrektorka Funduszu Solidarności Międzynarodowej.
Lorenz Barth, który również gościł uczestników konferencji na kolacji w rezydencji Ambasadora Niemiec, mówił: „Prezydent Zełenski powiedział kiedyś, że nie można już myśleć o polityce w Europie bez Ukrainy. To prawda. Dlatego chcemy wspierać Ukrainę. Chcemy, by Ukraina wygrała te wojnę, a Rosja Putina te wojnę przegrała. Nie można też już myśleć o kulturze Europy bez Ukrainy. Pamięci nie da się zniszczyć. Państwo tu zgromadzeni to doskonale wiedzą, bo muzea są kustoszami pamięci.” Poprosił też, żebyśmy minutą ciszy uczcili wspólnie pamięć Wiktorii Ameliny – młodej pisarki, która zginęła od rosyjskich rakiet.
Dzień pierwszy rozpoczęliśmy od rozmowy minister Anastasii Bondar z dr. Kaiem Olafem Langiem, analitykiem Stiftung Wissenschaft und Politik, zatytułowanej „Forming a narrative: How Ukraine would like to be seen and how Ukraine is seen by others”. Następnie Joanna Urbanek (kuratorka Domu Historii Europejskiej w Brukseli), Alicja Knast (dyrektorka Galerii Narodowej w Pradze) i Robert Zydel (dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie) podzielili się z nami doświadczeniami z budowania narracji w swoich muzeach. Po przerwie, pod opieką medioznawców Jacka Wasilewskiego i Konrada Kiliana, rozpoczęły się dwudniowe warsztaty ze skutecznej komunikacji.
W najważniejszym panelu dnia kolejnego, zatytułowanym „Digitalizacja w praktyce muzealnej: w jakim celu, w jaki sposób” wzięli udział: Anastasia Bondar (wiceminister w Ministerstwie Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy), Fulgencio Sanmartin (policy officer, Direktorate General for Communications Networks, Content and Technology), Jörg Morré (dyrektor Muzeum Karlshorst w Berlinie), Paulina Florjanowicz (dyrektorka NIMOZ) oraz Katarzyna Zalasińska (dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa).

Znakomite kuratorki z Berlina (Kunstgewerbemuseum) i Drezna (Albertinum) Claudia Banz i Marija Isserlis opowiedziały i zaprosiły na swoje wystawy prezentujące ukraińską sztukę. Margherita Sani zachęcała zaś ukraińskie muzea, by przyłączały się do europejskiej sieci NEMO. Na zakończenie konferencji odwiedziliśmy muzeum POLIN, którego pracownicy dzielili się z naszymi gośćmi informacjami o budowaniu tej jednej z najnowocześniejszych w Polsce ekspozycji muzealnych.

Napisali o nas i piszą: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska, Krytyka Polityczna, Notes.na.6.tygodni, Dwutygodnik; na swojej antenie rozmawiali o działaniach OBMINU: TOK FM, Radio dla Ciebie, Radio Kampus, Radio 357, Radio Nowy Świat, Newonce Radio; odwiedziła nas też ekipa TVN 24. Bardzo dziękujemy, że daliście głos naszym gościom, którzy dzięki obecności w Warszawie mogli opowiedzieć o swojej obecnej sytuacji. To dla nich bardzo ważne.

Drodzy ukraińscy przyjaciele! Życzymy Wam szybkiego zwycięstwa i widzimy się jak najszybciej ponownie! Pamiętajcie, że czekamy na Waszą sztukę i w Polsce i w Niemczech i całej Europie.

Filling Blind Spots. Placing Ukraine on Europe’s Cultural Map

3-6 lipca 2023, Warszawa

Organizator: Fundacja OBMIN
We współpracy z: Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy

Ambasada Niemiec w Warszawie
Miasto st. Warszawa
Instytut Goethego w Warszawie
Imre Kertesz Kolleg Jena
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

Przy wsparciu: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Gerda-Henkel-Stiftung
EY Polska
Maria Prymachenko Family Foundation

 

 

 

 

До зустрічі! Наша конференція у Варшаві добігла кінця.

„Культура — це ще один фронт цієї війни” - такими словами розпочала конференцію „Заповнення сліпих зон. Україна на культурній карті Європи” заступник Міністра культури та інформаційної політики України Анастасія Бондар. На запрошення фонду OBMIN до Варшави приїхали представники майже 50 українських музеїв. Це найбільша зустріч українських культурних діячів в Польщі від початку російської агресії. Також ми приймали у себе представників німецьких культурних інституцій та фондів, які вже понад рік підтримують українську культуру через OBMIN. Позаду чотири насичених дні зустрічей, дебатів та практичних тренінгів з комунікації та оцифрування музейних колекцій. Але найважливішим є те, що ми вперше змогли зустрілися наживо!
Окрім міністра Бондар та Мавгожати Лавровської фон Тадден, засновниці фонду OBMIN, конференцію також урочисто відкрили: Альдона Махновська-Гура, віце-мер столичного міста Варшави, Ярослав Чуба, генеральний директор Міністерства культури та національної спадщини, Лоренц Барт, керівник відділу культури Посольства Німеччини у Варшаві, Катажина Заласінська, директорка Національного інституту спадщини, та Александра Яросевич, директорка Фонду Міжнародної Солідарності. Лоренц Барт, який також приймав учасників конференції на вечері в резиденції посла Німеччини, сказав: „Президент Зеленський якось сказав, що більше неможливо думати про політику в Європі без України. Це є правда. Тому ми хочемо підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, а путінська росія цю війну програла. Також неможливо думати про європейську культуру без української. Пам'ять неможливо знищити. Всі, хто сьогодні тут зібрались, знають це дуже добре, адже музеї – це хранителі пам’яті”. Він також попросив вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Вікторії Амеліної – молодої письменниці, яка загинула від російських ракет.
Перший день ми розпочали з розмови міністра Анастасії Бондар та доктора Каіа Олафа Ланга, аналітика Stiftung Wissenschaft und Politik, на тему „Формування наративу: якою ви б хотіли бачити Україну та якою її бачать інші”. Після цього Йоанна Урбанек (кураторка Дому європейської історії в Брюсселі), Аліція Кнаст (директорка Національної галереї в Празі) та Роберт Зидель (директор Державного етнографічного музею у Варшаві)

поділилися з нами своїм досвідом побудови наративів у своїх музеях. Після перерви розпочалися дводенні тренінги з ефективної комунікації під керівництвом медіа-експертів Яцека Василевського та Конрада Кіліана. Наступного дня у найважливішому виступі, який називався „Оцифровка в музейній практиці: з якою метою та в який спосіб”, взяли участь: Анастасія Бондар (заступник Міністра культури та інформаційної політики України), Фулгенсіо Санмартін (офіцер політики, Генеральний директорат комунікаційних мереж, контенту та технологій), Йорг Морре (директор музею Karlshorst в Берліні), Пауліна Флоріанович (директорка NIMOZ) та Катажина Заласінська (директорка Національного інституту спадщини).
Чудові кураторки з Берліну (Kunstgewerbemuseum) та Дрездена (Albertinum) Клаудія Банц та Марія Іссерліс розповідали та запрошували на свої виставки, що представляють українське мистецтво. Маргеріта Сані заохочувала українські музеї приєднатися до європейської мережі NEMO. Наприкінці конференції ми відвідали музей POLIN, працівники якого поділилися з нашими гостями інформацією про будівництво однієї з найсучасніших музейних експозицій у Польщі.
Про нас писали і пишуть: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska, Krytyka Polityczna, Notes.for.6.tygodni, Dwutygodnik. У своєму ефірі розповідали про діяльність фонду OBMIN: TOK FM, Radio dla Ciebie, Radio Kampus, Radio 357, Radio Nowy Świat, Newonce Radio. Також до нас завітала команда TVN 24. Щиро дякуємо за те, що надали нашим гостям можливість бути почутими. Завдяки своїй присутності у Варшаві кожен зміг розповісти про свою поточну ситуацію. Для них це дуже важливо. Дорогі українські друзі! Бажаємо Вам швидкої перемоги та якнайшвидшої зустрічі! Пам’ятайте, що ми чекаємо на Ваше мистецтво в Польщі, Німеччині та у всій Європі.

Заповнення сліпих зон.

Розміщення України на культурній карті Європи

3-6 липня 2023 р., Варшава

Організатор: фонд ОБМІН
У співпраці з:             Міністерство культури та

інформаційної політики України
Посольство Німеччини у Варшаві
місто Варшава
Інститут Гете у Варшаві
Колегіум Імре Кертеш в Єні
Представництво Єврокомісії у Варшаві
За підтримки:             Фундація польсько-німецької співпраці
Герда-Хенкель-Штифтунг
EY Польща
Фонд родини Марії Примаченко